1400/04/29
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF )
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF )
بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) با گزش یک کنه از خانواده Bunyaviridae منتقل می شود و گرچه میزبان اصلی آن حیوانات است، ولی ...
1400/02/03
آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سلامت
آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سلامت
1400/02/02
مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی
مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی
1400/02/01
همراهی با مدافعان سلامت
همراهی با مدافعان سلامت
1400/02/01
اغاز هفته سلامت
روز شمار هفته سلامت
1399/12/25
برگزاری امادگی اعتبار بخشی 1400
برگزاری امادگی اعتبار بخشی 1400
1399/12/25
برگزاری کمیته کنترل عفونت
برگزاری کمیته کنترل عفونت